Serdecznie zapraszamy Licea Ogólnokształcące do współpracy w ramach projektu.

Zgłosze
ń mogą dokonywać Dyrektorzy szkół poprzez wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu dokumentów rekrutacyjnych:
- Ankieta zgłoszeniowa Szkoły
- Regulamin Rekrutacji
- Wzór porozumienia
- Informacja na temat przebiegu testu


Nasza oferta obejmuje:
1) udział w testowaniu innowacyjnych narzędzi i wkład wniesiony w ich doskonalenie i upowszechnianie, 

2) przekazanie opracowanych narzędzi, w formie bezterminowych, bezpłatnych licencji na dowolne użytkowanie:
a) gry symulacyjnej
b) testu
„Edukacja - Zawód"

3) mo
żliwość wykorzystania otrzymanych narzędzi także poza zajęciami z przedsiębiorczości, np. podczas zajęć pozalekcyjnych lub w poradni pedagogicznej czy szkolnym ośrodku kariery,

4) szkolenie dla nauczycieli z obsługi produktów
- szkolenie wyjazdowe z zapewnionym noclegiem, wyżywieniem oraz bogatymi materiałami szkoleniowymi,

5) wynagrodzenie dla nauczycieli za sporządzenie raportu z testowania narzędzi w wysokości 2000 zł (kwota brutto w oparciu o umowę cywilno-prawną),

6) dla uczniów biorących udział w teście przewidziane są atrakcyjne zestawy gadżetów.

Przyjmowanie zgłoszeń do projektu zakończono!!!
Przewidywane korzyści zastosowania innowacyjnych narzędzi to:

Korzyści dla szkół
 - udział w testowaniu innowacyjnych narzędzi i wkład wniesiony w ich doskonalenie i upowszechnianie
 - bezpłatne, innowacyjne narzędzia edukacyjne,
 - możliwość zbadania uwarunkować edukacyjno-
zawodowych wszystkich uczniów w szkole
 
- promocja szkoły.

Korzyści dla nauczycieli
 - możliwość podnoszenia wiedzy i udział w atrakcyjnych szkoleniach,
 - certyfikat poświadczający kompetencje w zakresie posługiwania się innowacyjnymi narzędziami,
 - referencje poświadczające wkład wniesiony w konstrukcję innowacyjnych narzędzi
 - bezpłatne, innowacyjne narzędzia edukacyjne
 - wynagrodzenie za sporządzenie raportu z testu narzędzi w wysokości 2000 zł (kwota brutto w oparciu o umowę cywilno-prawną).
 - uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć

Korzyści dla uczniów
 - ciekawe i atrakcyjne zajęcia z przedsiębiorczości,
 - zdobycie praktyki przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi dydaktycznych
- gry symulacyjnej,
 ^ certyfikat menadżera przedsiębiorstwa symulacyjnego,
 - poznanie swoich uwarunkowa
ń edukacyjno -  zawodowych ułatwiające podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub
 -nbsp; rozwoju zawodowego
 - atrakcyjne zestawy gadżetów
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego